Het Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal 5 natuurlijke personen die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen en bepaalde voorwaarden door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene leden vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is ten hoogste drie maal onmiddellijk herbenoembaar.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 8. Het bestuur zorgt ervoor dat de doelstellingen van de vereniging worden nagestreefd en behaald.
 9. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 11. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

De statuten van de vereniging staan in de KBC_Akte_van_Oprichting.

Henk Redmond (06) 37 11 58 04 Voorzitter

Henk Redmond (06) 37 11 58 04

Henk is vanaf het prille begin betrokken geweest bij de vereniging Kingdom Business Community. Als bedrijfskundige leidt hij vanuit zijn eigen consultancy bureau RCM, in binnen- en buitenland verandermanagement projecten bij grote bedrijven. Daarnaast is hij bestuurslid van de stichting Father and Mother Figure. KBC is in 2012 opgericht.

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Werven van nieuwe leden.
Maureen Tilburg-Bulo Penningmeester

Maureen Tilburg-Bulo

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekening.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel maand- en jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
 • Werven van nieuwe leden.
Charel Cairo Secretaris

Charel Cairo

 • Mede-bepalen van het verenigingsbeleid.
 • Maken van brieven, agenda’s, notulen en aktie- en besluitenlijsten.
 • Bewaken van alle akties.
 • Werven van nieuwe leden.
 • Verantwoordelijk voor het ledenbestand.
Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz