Rechten & plichten

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden kunnen slechts zijn diegenen die zich herkennen in onze missie en onze visie onderschrijven.
 3. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten blijkens een door het bestuur onmiddelijk na het verzoek afgegeven verklaring. Het bestuur is verplicht een ieder die voldoet aan het bepaalde in het tweede lid, onmiddelijk
  als lid toe te laten tenzij betrokkene eerder als lid is geroyeerd. ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemen ledenvergadering alsnog tot
  toelating besluiten.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 5. Het lidmaatschap eindigt:
  a) door de dood van het lid;
  b) door opzegging van het lid;
  c) door opzegging door de vereniging; d) door ontzetting.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden voor 1 december van een kalenderjaar. Indien een opzegging niet
  tijdig heeft plaatsgevonden,loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvogende kalenderjaar.
 7. Het lidmaatschap eindigt onmiddelijk:
  a) indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b) binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c) binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot een fusie.
 8. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur slechts schriftelijk worden gedaan voor 1 december van een kalenderjaar en met ingang van het volgende kalenderjaar: – wanneer een lid daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 1 november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het voorgaande kalenderjaar heeft voldaan-. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging kan evenwel onmiddelijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid kennelijk en meer dan eenmaal in strijd met de statuten,reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
  spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen 1 maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de ontzetting uit het lidmaatschap opgeschort tot aan het besluit van de algemene ledenvergadering omtrent de ontzetting.
 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
  bestuur anders beslist.
 11. Wanneer u lid wordt verstrekt u ons een eenmalige machtiging om de contributie van het lidmaatschap van uw rekening af te schrijven.
 12. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz